pillaiyar slokams / ganesh solkas / Ganesha Dhyaanam

pillaiyar slokams / ganesh solkas / Ganesha Dhyaanam

ganesh sloka

ganesh sloka

 

 

Shuklaam bharadharam  vishnum
sasivaranam  chathur bhujam /
prasanna vadhanam dhyaayeth
sarva vignopa shaanthaye //

 

 

Gajaananam bootha ganaadhi seivitham
Kapitha jamboo phala saara bakshitham
Umaasutham soka vinaasa kaaranam
Namaami vigneshvara paadha pankajam

 

Mooshika vaahana charanam ganesa
Modhaka hastha charanam ganesa
Chaamara Karna charanam ganesa
Vilambitha soothra charanam ganesa
Vaamana roopa charanam ganesa
Maheshwara putra charanam ganesa
Vigna vinaayaka charanam ganesa
Paadha namasthe charanam ganesa

 

Vakra dhunda mahaakaaya
Soorya koti samaprabha/
Nirvignam kurume deva
Sarva kaaryeshyu sarvadhaa//

 

Leave a Reply